GSM-PARTS | Premium Akcesoria GSM
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Obowiązek Informacyjny RODO

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych procesów realizowanych przez „Kom-Serwis Sebastian Maścibrocki” z siedzibą ul. Sikorskiego 15/17 05-500 Piaseczno (zwana dalej Kom-Serwis). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

 

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa osób fizycznych. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Kom-Serwis przetwarza moje dane osobowe?

Kom-Serwis  przetwarza Państwa dane, aby móc:

 • zawierać umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym (www.gsm-parts.pl),
 • prowadzić sprawy związane z uprawnieniami konsumentów, rękojmią i gwarancją,
 • odpowiadać na wszelkie pytania i wnioski skierowane do Kom-Serwis korespondencją tradycyjną, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego (https://gsm-parts.pl/kontakt),

Kom-Serwis prowadzi też działania marketingowe oraz informujące o bieżącej działalności i ofercie (np. umożliwiając Państwu zapisanie się do usługi newsletter).

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Kom-Serwis ” z siedzibą ul. Sikorskiego 15/17, 05-500 Piaseczno

W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Kom-Serwis w osobiście w Centrali Spółki lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej (https://gsm-parts.pl/kontakt).

Jak mogę skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w firmie?

Z osobą odpowiedzialną w firmie za ochronę danych osobowych w Kom-Serwis mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: biuro@gsm-parts.pl

W jakim celu Kom-Serwis  przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Kom-Serwis w celu:

 • Sprzedaży towarów i usług oferowanych przez firmę,
 • Obsługi spraw związanej z reklamacjami, zwrotami, roszczeniami gwarancyjnymi lub rękojmią,
 • Odpowiadania na bieżące pytania oraz wnioski,
 • Prowadzenia działań marketingowych oraz informujących o bieżącej działalności i ofercie.

Kto jest odbiorcą moich danych?

Kom-Serwis nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym firma powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) oraz innym, niż te które są umocowane na podstawie przepisów prawa do uzyskania dostępu do Państwa danych.

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Kom-Serwis?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kom-Serwis, w tym także dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Kom-Serwis danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),

 • do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 • do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (kancelaria@giodo.gov.pl)

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Skąd Kom-Serwis ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są formularze wnioskowe oraz umowy zawarte z Kom-Serwis, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Kom-Serwis ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.


ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Nasz Klient (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw wynikających z RODO, a Kom-Serwis zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do Kom-Serwis w każdej chwili, poczynając od 25 maja br.

1. Kom-Serwis rozpatruje wniosek złożony przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu:

 • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
 • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące;  w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
 • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Kom-Serwis niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

2. Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
3. Klient może złożyć wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@gsm-parts.pl
4. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Kom-Serwis żądania Klienta.
5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Kom-Serwis.
6. Kom-Serwis udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Kom-Serwis nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Co następnych wniosków zastosowanie znajdują przepisy RODO.
8. Właściwym dla Kom-Serwis organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Kom-Serwis pod adresem e-mail: biuro@gsm-parts.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl